Planlægning og brugerinvolvering

Mange brugere har været involveret og bidraget med input til indretningen af Psykiatrihuset - herunder: Patienter, pårørende, ledelse, klinisk personale, teknisk personale og servicepersonale samt andre interessenter.

Inddragelsen af de mange brugere og aktører i tilblivelsen af et nyt psykiatrisk hospital er sket for at sikre, at der i Region Nordjylland skabes tidssvarende og langtidsholdbare bygninger, der matcher fremtidens patientforløb. De mange input fra brugerne er mundet ud i beskrivelser af principper og koncepter, og disse har været bærende for indretningen af Det Nye Psykiatrihospital. 

Principper for opførelse af Det Nye Psykiatrihospital

3 principper danner grundlaget for opførelse af Det Nye Psykiatrihospital:

  1. At opføre et hospital, der understøtter patientbehandling af høj kvalitet samt fokus på patientsikkerhed og adgang til aktiviteter ude og inde.
  2. At opføre en fleksibel bygningsmasse, der sikrer, at bygningerne er langtidsholdbare og fleksible i deres anvendelsesmuligheder.
  3. At etablere fysiske rammer til personalet med gode muligheder for, at medarbejdere indgår i patientbehandlingen (med direkte patientkontakt) og kan varetage personaleopgaver (uden direkte patientkontakt).

Koncepter

Konceptudviklingen er sket med afsæt i input fra personale, patienter og pårørende. Der arbejdes ud fra følgende koncepter:

  • Sengeafsnit: To sengeafsnit deles om supportfunktioner og personalefaciliteter.
  • Sengestuer: Der er lagt vægt på overskuelighed, patientsikkerhed, naturlig belysning og udsigt til grønne områder og gårdmiljø fra patientværelset. Alle sengeafsnit opføres i terræn.
  • Terapifunktion: Flere sengeafsnit deles om fælles faciliteter - eksempelvis: Idrætshal, træningsrum og musikterapi. Dertil kommer aktivitetsrum for patienterne i de enkelte sengeafsnit.

Udover ovenstående koncepter er arbejdet med disponering og indretning af forskellige rumtyper, så disse indrettes optimalt ift. de opgaver/funktioner, der håndteres i rummet. Der er hermed defineret rumstandarder for, hvordan specifikke rum indrettes, og bestykkes med udstyr/inventar. Der er eksempelvis lavet standarder for indretning af konferencerum, kontor, undersøgelsesrum, sengestuer, personalerum, medicinrum, servicekøkken m.fl.